โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่
|  
 ตะกร้าสินค้า (0)

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น  ด้วยความยินดียิ่ง       


  วิสัยทัศน์   “บริการด้วยคุณภาพได้มาตรฐาน บริหารจัดการที่ดี  ภาคีมีส่วนร่วมพัฒนา”

 

 

พันธกิจ

1. สนับสนุนและพัฒนาโครงการจิตอาสา  โครงการพระราชดำริ  โครงการเฉลิมพระเกียรติและเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

2. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการ  และบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟู) และแบบองค์รวม(กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ)

3. พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค  และเป็นธรรม

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้

5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

6.  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร  รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

7. พัฒนาการบริการแพทย์แผนไทย  แพทย์พื้นบ้าน แพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน

8. พัฒนาบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและการพัฒนาสุขภาพ

                         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่  มีเจ้าหน้าที่ดังนี้

 1. นายคเชนทร์  ชาญประเสริฐ    ผู้อำนวยการ                   

2. นางขวัญสุดา  คำอ่อน          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

3. นางเบญมาศ  หมื่นมา          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4. นางกนกวรรณ์  วรรณพงศ์     จพ.ทันตฯชำนาญงาน        

5. นายศุภชัย  หมื่นมา             นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  

6. นางสุภัคจิรา  นามเดช          ผู้รับเหมาทำความสะอาด   

7. นางสาวพัชรีภรณ์  พิศณุ          พนักงานบันทึกข้อมูล      

    


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 8,127 Today: 4 PageView/Month: 29

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...